Działka budowlana

Przeznaczenie działki określane jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Trzeba pamiętać, że stosowanie się do przepisów jest bardzo ważne, w razie, gdy tego nie zrobimy, możemy ponieść karę. Może to być mandat, jednak to najłagodniejsza z form, którą mogą nas ukarać. Więc, aby uniknąć problemów, powinniśmy powyjaśniać wszystkie nieprawidłowości. Jest to przepis prawa miejscowego uchwalany przez radę gminy lub miasta. Zawiera on nie tylko ustalenia odnośnie do przeznaczenia terenu, ale także warunki dotyczące rodzaju (zabudowa mieszkaniowa jedno rodzinna lub wielorodzinna, siedliskowa, usługowa itd.) i parametrów zabudowy (takie jak: wysokość, linie zabudowy, powierzchnia działki, powierzchnia biologicznie czynna, rodzaj dachu), a także informacje związane z infrastrukturą techniczną: układ komunikacyjny, planowane sieci uzbrojenia terenu, możliwość wykonania indywidualnych zbiorników na nieczystości lub oczyszczalni ścieków. Oprócz tego, plan określa specjalne strefy, w których działalność inwestycyjna może być poddana szczególnym ograniczeniom , na przykład strefy ochrony przyrody i krajobrazu, strefy konserwatorskie, ochronne wokół obiektów uciążliwych. Niestety większość gmin nie posiada planów miejscowych, ma natomiast studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania terenu.

http://www.7dak.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here